Zwroty i reklamacje

Właścicielem Sklepu Internetowego Szprycharnia.pl (dawniej maxev.pl) jest wpisana do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Bartosz Nowiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński
ul. Ogrodowa 16
29-100 Włoszczowa
NIP: 656-208-42-87
REGON: 260126099

Wszystkie towary będące w ofercie sklepu Szprycharnia.pl (dawniej maxev.pl) są fabrycznie nowe, objęte rękojmią oraz ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

Sklep Szprycharnia.pl (dawniej maxev.pl) zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.


Opis procedury reklamacyjnej

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu pod adresem sklep@maxev.pl, lub w formie pisemnej na adres:
ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński
ul. Ogrodowa 16
29-100 Włoszczowa

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 2. datę zakupu przedmiotu stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwracamy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Reklamację rozpoznajemy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Zwrot zakupionego towaru czyli prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego produktu, Kupujący może odstąpić od umowy ( zwrócić zakupiony towar ) bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zwracamy wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć nam oświadczenie, pisząc na adres e-mail: sklep@maxev.pl.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:
ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński
ul. Ogrodowa 16
29-100 Włoszczowa


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Do ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński
ul. Ogrodowa 16
29-100 Włoszczowa

Ja ................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Numer zamówienia: ...................................................................
Data zawarcia umowy: ...........................................................
Data odbioru: ...........................................................................

Imię i nazwisko: .............................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
Data: .......................................................................................

Podpis: ....................................................................................
                      


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.